New Treatments | UMTS en de grondwet 

Index of articles
Index | Archive | Search
Return to index | Return to list of articles in: Energy Healing

UMTS en de grondwet


Thursday, November 27 2003 - Filed under: General

Een opzetje waaruit blijkt dat GSM en UMTS providers handelen in strijd met de grondwet

Dagblad van het Noorden, 1 oktober 2003
''DEN HAAG - Een eerste onderzoek met proefpersonen wijst erop dat UMTS-antennes voor mobiele telefonie kunnen leiden tot duizeligheid en tintelingen. Dit blijkt uit onderzoek door TNO, waarbij elektromagnetische velden van UMTS-antennes werden nagebootst.''
Zie www.newtreatments.org/doc.php/Energy%20Healing/144

Stelling:
Bovenstaande studieresultaten tonen aan dat GSM en UMTS providers handelen in strijd met de grondwet.

Hier is namelijk duidelijk sprake van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Tevens wordt het lichaam van de burger aangetast.

Artikel 10 lid 1 van de grondweg stelt: ''Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer''.
Artikel 11 stelt: ''Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam''.

Artikel 8 lid 1 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden stelt:
''Een ieder heeft recht op respect voor zijn prive leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.''

Mijns inziens is UMTS al gedoemd te mislukken sinds het uitgevonden werd. De providers zullen pas na vele jaren break-even spelen en hun dure investeringen terugverdienen. Het zou mij niets verbazen als de providers (KPN, etc) achter de schermen blij zijn met de negatieve testresultaten. Ze hebben op die manier een uitweg om van deze slechte investering af te komen. Als blijkt dat UMTS in strijd is met de grondwet, zal de overheid mogelijk de licentiegelden terug moeten betalen. Kassa !

De reacties van experts dat bovenstaande testresultaten niet van belang zijn, omdat de lange termijn resultaten onbekend zijn, is onzinnig. Als mensen er duizelig van worden, dan zegt dat voldoende. Of ze op de lange termijn daar nog extra schade van overhouden (waarschijnlijk wel overigens) maakt daarbij niets uit: De grondwet wordt met voeten getreden.

Dit verhaal krijgt nog een staartje..Check out the many other interesting articles on my websitePlease note: The information on this website is not a recommendation for treatment. Anyone reading it should consult his/her physician before considering treatment. The author and publisher can't be held responsible for anything. Use on your own risk.