New Treatments | Het Bitje van Januari 2004: Alles over Electrosmog 

Index of articles
Index | Archive | Search
Return to index | Return to list of articles in: WisdomExperience

Het Bitje van Januari 2004: Alles over Electrosmog


Thursday, January 22 2004 - Filed under: General

Lees het Bitje in PDF formaat hier: members.rott.chello.nl/cclaessens/ en klik op het Januari 2004 nummer. Erg interessant.
Hieronder volgt de platte tekst variant van het Bitje, zodat deze ook in de zoekmachines terecht komt.

Zie www.newtreatments.org/fromweb/bitje_jan_2004.html of lees de ongeformatteerde tekst hieronder:

jan./feb. 2004
6
Milieu ziektes
Vraagtekens bij een
*wetenschappelijk*
onderzoek
jan /
feb 2004
2
Inhoudsopgave en colodinges Charles Claessens pag 2
Milieuziektes idem pag 3
Vraagtekens bij een onderzoek idem pag 13
Colofon het bitje idem pag 18
Van elektrosensibiliteit heeft men bij het TNO echt geen kaas gegeten.
Men had geen ?auw benul wat dat inhoudt.
Er werd geen rekening mee gehouden, dat elektrosensibelen wel eens pas een dag later konden
reageren. Of dat de inwerking van de eerste sessie nog doorwerkt in de tweede of derde.
Op 21 November jl. vond in Utrecht het Nationaal Forum Gezondheid en Milieu plaats.
Hier lichtte ir. Zwamborn zijn TNO onderzoek toe. Dat er een groep *elektrosensibelen* was,
waarmee men moeite had ze te vinden, en een *normale* kontrolegroep.
Dhr. Schooneveld vertelde het een en ander over elektrosensibiliteit, en dat zijn werkgroep
kontakten onderhoudt met elektrosensibelen.
Als laatste spreker kwam dr. van Rongen als woordvoerder van de Gezondheidsraad aan het
woord. Klaarblijkelijk lijdt hij ook aan een of andere vorm van milieuziekte, dat zijn opstelling
meer overeenkomt met die van een woordvoerder van bv het Antennebureau, dan van de GR.
Alhoewel hij er de gehele dag bij was, presteerde hij het, om te stellen dat *elektrosensibelen*
niet bestaan, daar hem het *werkingsmechanisme* niet bekend is.
Deze minachting voor de aanwezige elektrosensibelen, en hun getuigenissen, dreigde op een
vechtpartij uit te lopen, als de moderator niet snel had ingegrepen.
Tja, *wat niet zijn mag. kan ook niet bestaan!*
En het bedonderde is, dat alle instanties zich achter de GR verschuilen.
Nog bedonderder is, dat men pertinent staat te liegen.
*Er is geen wetenschappelijk bewijs, dat er door elektromagnetische velden DNA breuken
kunnen onstaan* stelde van Rongen.
Een toehoorder viel hem in de rede en zei, dat er wel degelijk rapporten dienaangaande zijn.
Van Rongen ontkende nog steeds. Waarop de toehoorder zei, dat hij die wetenschappelijke
rapporten zelfs in zijn tas bij zich had! Er zijn veel rapporten die dat aantonen. De Re?ex
studie, die in twaalf landen is ondernomen toont dat ook ondubbelzinnig aan.
Toch blijft de GR dit allemaal ontkennen. *Niet wetenschappelijk* zeggen zij arrogant.
Wie zijn die goeroe's, die bepalen of iets wetenschappelijk is of niet?
De onderzoeken zijn gedaan door serieuze gerenommeerde wetenschappers, van serieuze instituten
of serieuze universiteiten.
Men kan niet anders dan konkluderen dat de GR een vies spelletje speelt. In ieder geval worden
de belangen van de volksgezonheid verkwanseld. Net als bij asbest, roken, r?ntgen, etc.
Critici stellen nu, dat straling van mobiele telefonie in water een geheel ander absorptievermogen
heeft als bijvoorbeeld bij eiwitmolekulen en in het menselijke DNA. Er wordt bericht,
dat bijvoorbeeld het menselijke DNA tienduizendmaal meer energie absorbeert dan water.
En de GR maar blijven beweren, dat proeven op zakken, gevuld met zout water voldoende
*wetenschappellijk* zijn.
Het wordt hoog tijd, dat er eens een instantie komt, die de belangen van de burgers behartigt
in plaats van die van de industrie, wat de GR nu halsstarrig doet.
Er zijn redenen genoeg om het voorzorgsprincipe toe te passen.
jan /
feb 2004
3 Milieuziektes. Of wel *de hel op aarde*.
Door Charles Claessens, bouwbioloog
Hedentendage zijn er meer en meer ziekteverschijnselen, waar geen direkt oorzakelijk
verband voor gevonden kan worden. Dat komt ook, omdat veel artsen niet verder (willen)
kijken dan hun neus lang is.
Regelmatig lees je in de media, dat er weer een onderzoek is gedaan naar bv chronische moeheid,
of chronische hoofdpijn, of agressiviteit onder de jeugd, of naar depressie, en dergelijke.
Of men vindt geen oorzaken of men wijt het aan *eten van spruitjes* of een andere onnozele
oorzaak.
Zelden heeft men de moed ook eens naar milieuinvloeden te kijken.
In tegenstelling tot het buitenland, kennen wij hier het begrip *milieu-arts* nog niet.
In Duitsland bijvoorbeeld zijn er wel artsen, die zich gespecialiseerd hebben in ziektes die
te maken hebben met het milieu, dat wil zeggen welke hun oorzaak in het milieu vinden.
Bekend is bijvoorbeeld de Igumed, waarvan de aangesloten artsen in oktober 2001 het zg.
*Freiburger Appell* hebben onderschreven.
Het is te downloaden vanaf o.a. members.rott.chello.nl/cclaessens/Pagina32.html
Duitse *Krankenkassen* geven aan, dat 36 % van de bevolking lijdt aan een of andere
milieuziekte.
Alhoewel *ziektemaker milieu* daar nog niet tot politieke daden heeft gewerkt, schenken
steeds meer artsen waarde bij hun diagnose en behandeling ervan. Steeds meer mensen voeren
hun gezondheidsproblemen als allergie?n of huid- en kankerziektes terug op de voortschrijdende
verstoring van de natuur.
De vervuiling van de lucht, bodem en water, evenals de enorme toename van chemicali?n en
schadelijke stoffen in vrijwel alle produkten van ons dagelijkse leven veroorzaken milieuziektes.
Sinds enkele jaren worden er in steden als Berlijn, Hamburg en D?sseldorf door ecologisch
denkende artsen milieugeneeskundige hulpposten opgericht.
In tegenstelling tot de normale geneeskunde brengt de milieumedicus ziekte en milieuinvloeden
met elkaar in holistisch verband. Dat moet holistisch zijn, daar de traditionele geneeskunde
slechts deelaspekten onderzoekt.
Bij de 100.000 milieugifstoffen, waarvan de werking op mensen nog steeds onvoldoende onderzocht
is, blijkt ook nog eens dat er combinaties kunnen ontstaan, waarvan we de werking
helemaal niet kennen.
Veel ziektesymptomen welke tengevolge van milieugifstoffen optreden, zijn vanwege de veelheid
van komponenten en hun interaktie onderling daarom moeilijk tot ??n enkele stof terug
te voeren.
Milieuartsen zoeken daarom bij hun diagnose buiten de pati?nt zelf ook in de woonomgeving
en de levensgewoontes. Deze analyse naar schadelijke stoffen onderscheidt zich van de
traditionele geneeskunde.
De klachten en ziektebeelden welke met het milieu samenhangen zijn vaak niet speci?ek.
Als typische symptomen noemt de Berlijnse polikliniek voor milieuziektes chronische hoofdpijn
en moeheid. Rond een derde van de pati?nten, die deze milieukliniek bezoeken lijden
onder deze niet-speci?eke klachten. Volgende speci?eke milieuziektes, die deze kliniek registreerde,
zijn nier- of hartziektes evenals ademhalingsklachten.
De beoordeling van 230 patientendiagnoses gaf aan, dat rond 20 % van de ziektes met zeker-
jan /
feb 2004
4 heid, en vervolgens 27 % vermoedelijk door milieuschades veroorzaakt waren.
Genoeg redenen om milieugeneeskunde in de traditionele geneeskunde te integreren.
(bron: http://www.sonnenseite.com)
In Duitsland komt er meer en meer een samenwerking tussen artsen en Baubiologen, waarbij
de arts een baubiologisch huisonderzoek kan voorschrijven.
Voeding.
Bij het milieu mag je eigenlijk ook wel de voeding betrekken. De ingredi?nten.
Ik kan verzekeren dat de eerste Coca Cola, welke mij in 1947 werd voorgezet anders
smaakt dan die welke wij tegenwoordig drinken.
De industrie verandert, zonder daar kennis van te geven, doodgewoon en willekeurig de samenstelling
van haar produkten, alsmede van de ingredi?nten.
Een tomaat, welke jezelf in je eigen tuin met veel liefde en zonder gifstoffen geteeld hebt ziet
er anders uit, maar smaakt des te beter. Heel wat anders dan de tomaten van de supermarkt,
welke allemaal met behulp van de chemie op korte tijd zijn opgefokt. Niet alleen de smaak,
ook de samenstelling is anders.
Het voedsel, dat wij vroeger (en dat is heeeel lang geleden) tot ons namen is tegenwoordig
heel anders van samenstelling en bevat veel minder noodzakelijke mineralen, vitamines en
andere stoffen. Daarentegen bevatten ze nu vele chemische stoffen, welke negatief op ons
lichaam kunnen inwerken.
Dr. Hulda Clark heeft vele voedingsmiddelen onderzocht en in haar boeken beschreven;
daarbij blijken zelfs bijvoorbeeld bepaalde multivitamines giftige stoffen te bevatten. Het
drinken van water uit PET ?essen wordt ook door haar afgeraden. En?n, om jezelf te genezen
zal je veel van haar raadgevingen moeten opvolgen.
Naar het schijnt hebben 64 % van alle doodsoorzaken in Duitsland direkt of indirekt te maken
met verkeerde voeding, zo hebben wetenschappers vastgesteld.
Hart- en bloedsomloopziektes hebben met 39.4 % en cari?s met 24.2 % te maken met verkeerd
eten.
De helft van de Duitsers is te dik en hoe ouder, hoe meer.
(bron: http://www.sonnenseite.com)
In Duitsland komen er ieder jaar 350.000 mensen met ouderdomsdiabetes bij; ook jongere
mensen tussen 30 en 40 jaar. Ook kinderen en jeugdigen blijken een te hoge suikerspiegel te
hebben. Als oorzaak lijkt ongezonde voeding van *junkfood*, overmatig eten en vetzucht. De
Duitse statistieken hebben het over 5 % diabetici.
18 Jaar geleden waren er wereldwijd nog 30 miljoen diabetici; tegenwoordig zijn het er al 194
miljoen. Men verwacht dat er over 18 jaar meer dan 300 miljoen kunnen zijn.
Mij is opgevallen, dat diabetici, welke aan hoogfrequente elektromagnetische straling
zijn blootgesteld, zoals van gsm masten en DECT telefoons wordt afgestraald, hierdoor
een hogere en zeer wisselvallige suikerspiegel hebben. Typisch is, dat na eliminatie van
deze stralingsbronnen, de suikerspiegel weer regelmatiger wordt!
Het lichaam als spaarpot voor gif.
Zware metalen worden in ons lichaam opgeslagen. Het zijn zenuwgifstoffen, zij leiden tot
zenuwbeschadiging.
Een veel voorkomend gif haalt men zich bij de tandarts via bv amalgaam tandvullingen.
Hieruit komt het zeer giftige kwik vrij. Onder invloed van zwakke laagfrequente velden komen
kwikzilver-ionen met een 6-voudige hoeveelheid vrij. Onder invloed van hoogfrequente
jan /
feb 2004
5 velden verandert de chemische samenstelling van amalgaam, waardoor ook het kwik sneller
en gemakkelijker vrijkomt.
Ook palladium uit gouden kronen dragen hun steentje aan de zware metalen vergiftiging
bij.
Het ontgiftingsmechanisme van de lever werkt bij ca 30% van de bevolking gen-afhankelijk
meer of minder gebrekkig (Dr. Kuklinski, Rostock). Dat is een belangrijke vaststelling, daar
hiermee het afschuiven van milieuzieken naar de *psychische hoek* ontkracht wordt.
De lucht
Er bevindt zich veel in de lucht waar men op het eerste zicht weinig van merkt.
Afgezien van de straling, bevinden zich veel stoffen in de lucht, welke een zeer schadelijke
invloed op ons uitoefenen. Soms is het wel te zien, als je een bepaalde plaats of stad
nadert. Rotterdam, of Parijs bijvoorbeeld. Vanaf verre afstand is een donkere nevel over de
plaats zichtbaar. Dat wil zeggen dat er allerlei stoffen in de lucht zitten, die daar niet in thuis
horen. Afgezien van alle onkruidverdelgers, pesticiden en andere stoffen, die in de landbouw
gebruikt worden, zijn er ook industri?le afvalprodukten, die vrijelijk geloosd worden.
Natuurlijk zijn er bepaalde regels, maar die worden vaak (met toestemming) overschreden.
Op www.lml.rivm.nl/ is dagelijks keurig te zien hoe wij er voorstaan qua ozon, koolmonoxide,
stikstofmonoxide, stikstofdioxide, zwaveldioxide en ?jnstof. Vooral het ?jnstof
bevat veel verschillende ingredi?nten.
Voorts zijn er nog een hele karrevracht andere meer en minder vluchtige stoffen, die daar
tussendoor ?etsen.
Veel van deze stoffen komen ook binnenshuis, waar ook andere gevaren op de loer liggen.
Vaste prik is daar het formaldehyde, wat als basis gebruikt wordt bij bv spaanplaat, maar ook
in veel andere materialen als vloerbedekking, textielen, lijmen, desinfektiemiddelen, etc. zit.
Houtveredelings- of beschermingsmiddelen, Lindan, Perethroide, polygechloreerde biphenylen
(PCB), herbiciden, pesticiden, furaan, dioxiden, etc.
Volgens Dr. Daunderer, M?nchen, verhoogt een amalgaam-belasting de toxische werking
van Lindan en formaldehyde met het 25-voudige en die van PCP om het 5-voudige.
Ook het vaak aanwezige Radongas, welke uit kruipruimtes door kieren en spleten omhoog
komt, is niet te verontachtzamen. Het wordt na het roken als tweede oorzaak van longkanker
gezien.
Lucht-ionen.
Waar wij vroeger 2.000-4.000 negatieve lucht-ionen per cm3 hadden, bedraagt dat tegenwoordig
nog maar 300-400 stuks. Hoogfrequente elektromagnetische straling doet
het aantal sterk afbreken. Deze negatieve lucht-ionen hechten zich aan allerlei stofdeeltjes,
pollen en virussen, en trekken ze zo zodoende naar de grond. Door het geringe aantal gebeurt
dat niet meer. Vandaar dat het ?jnstof zich zo ver kan verspreiden, evenals allerhande virussen
en ziektekiemen. Ik vind het lachwekkend dat die boeren hun laarzen moeten wassen bij
ziektehaarden, terwijl men niets doet om verspreiding via de lucht tegen te gaan. In stallen
zou men ionen generatoren kunnen plaatsen!
Water.
Ook het water wat wij drinken bevat veel stoffen. Bij mijn bouwbiologische huisonderzoeken
meet ik ook altijd het aantal opgeloste deeltjes. En dat verschilt nogal van
gemeente tot gemeente. Behalve chloor en kalk zitten er nog onnoemelijk veel andere stoffen
in ons leidingwater. Zelf gebruik ik een omgekeerd osmose ?lter, dat water levert zoals bv
Spa (30 microSiemens). Als men op de hoofdwaterleiding een elektrische ontkalker plaatst,
jan /
feb 2004
6 die de aanwezige kalk doet kristalliseren, waardoor het niet meer neerslaat in apparaten, gaan
ook de osmose ?lters veel langer mee. Een Brita ?lter doet enkel de smaak vebeteren, maar
?ltert verder niet zo veel.
Het leidingwater is ook nogal *plat*. Daarvoor zijn er nogal wat *waterverbeteraars*, die het
water doen energetiseren. Ook in deze apparaten zitten grote verschillen. De maker van de
BioProtect kaarten, dr. Dietrich Gr?n, die veel meetervaring heeft met elektroacupunktuur
heeft zo een groot aantal onderzocht. Niet alleen op energiewinst, maar ook of er andere zaken
uitge?lterd worden, zoals elektrosmog, pvc, carbendazim en radioaktieve belasting.
En hier zijn ook nog al wat verschillen gekonstateerd.
Langs de Nieuwe Waterweg liggen veel drinkwaterbekkens, maar ook veel radar installaties
voor de scheepvaart. Die radar frequenties worden natuurlijk ook door het water opgenomen,
want water is een enorm medium om informatie op te nemen.
Het is lariekoek om te beweren dat bijvoorbeeld homeopatische verdunningen niet zouden
kunnen werken. Een onderzoeksinstituut heeft eens water radioaktief bestraald. Nadat men
het zo ver verdund had, dat er theoretisch niets meer in het water zou mogen zijn, bleek
bij metingen de radioaktiviteit nog steeds aanwezig! Louis Rey deed dat met ijs en chloride
oplossingen. Na verdunning tot milliardste trilliardste gram, waarbij er theoretisch geen chloride
molekuul meer aanwezig zou mogen zijn, vond hij nog chloride-ionen!
Dus waterverbeteraars hebben wel degelijk zin, alleen al om veel slechte informatie er uit te
?lteren.
Schimmels.
Veel ziekteverschijnselen van elektrosmog kunnen ook veroorzaakt worden door bepaalde
schimmels, zoals de candida albicans of de aspergillus niger, of de penicillium funiculosum.
Vaak worden dergelijke belastingen ook bij elektrosensibelen en MCS aangetroffen; zij werken
daar synergetisch: Kwikzilver doodt melkzuren en colibacteri?n in de darmen, maar echter
niet de gistzwammen, zodat deze gaan overheersen met als gevolg een verzwakking van de
afweerkracht (Dr. Amperla, Finland).
De dieren.
Dr. Braun von Gladiss schreef reeds, dat bij koeien door hoogfrequente straling bepaalde
prionen andersom gaan draaien. Hij schreef: BSE ontstaat door draaiimpulsen
aan gezonde molekulen, en niet door infektie met nieuwe virussen. Virussen kunnen ziektes
veroorzaken, wanneer hun molekuulvorm door elektromagnetische impulsen getroffen worden.
Elektromagnetische velden zijn deuropeners voor chemische gifstoffen in de hersenen.
Volgens Braun von Gladiss bestaan er synergetische wisselwerkingen tussen kunstmatige elektromagnetische
velden en chemisch-toxische belastingen.
De britse boer Mark Purdey weigerde vele jaren geleden om zijn koeien te behandelen met
organofosfaten (pesticiden) tegen de *warble ?y*, de horzel. Later bemerkte hij, dat de koeien
van andere veehouders, die net als hij niet met organofosfaten behandeld waren, geen BSE
kregen. Hij ging zelf onderzoek doen en kwam tot de vaststelling, dat overmatig mangaan
BSE veroorzaakte, wanneer het koper-metabolisme geblokkeerd was, bijvoorbeeld door organofosfaten.
De University of Oxford bevestigde zijn bevindingen: in hun laboratorium toonden zij aan,
dat overmatig mangaan en gebrek aan koper normale prote?nen kan veranderen in prionen,
welke de oorzaak is van BSE. Het blijkt aldus een zaak van toxiciteit te zijn. De hersenen
van mensen, die stierven aan CJ, de menselijke vorm van BSE, bevatten 10 maal de normale
hoeveelheid van mangaan.
jan /
feb 2004
7 Men heeft vastgesteld dat hoge blootstelling aan natuurlijke en kunstmatige bronnen van infrasonische
akoestische schokgolven (bouwkundige verstoringen, supersonische vliegtuigen,
etc.) in ecosystemen van zoogdieren, geteisterd worden door clusters van traditionele en nieuwe
varianten van sporen van *transmissible spongiform encephalopathy* (TSE). Maar TSEs
treden enkel op in bepaalde ?infrasound-rijke? omgevingen die tegelijkertijd be?nvloed zijn
door eco-faktoren die een hoog mangaan (Mn)/laag koper (Cu)-zink (Zn) verhouding hebben
in hersenen van plaatselijke zoogdieren. URL: www.purdeyenvironment.com/.
In Spanje heeft prof. Balmori de mus op de lijst van de beschermde diersoorten geplaatst. Bij
ons en in de naburige landen is de mus en de spreeuw veel minder in aantal. Ook muggen en
vliegen zijn tegenwoordig veel minder.
Na Duitsland beginnen nu ook hier te lande boeren zich zorgen te maken over misgeboortes
en vreemde vervormingen bij koeien, varkens en kippen, die allen in de buurt van zendmasten
staan. In Duitsland is er de zg *Rinderstudie*, waar er uit het oorspronkelijke rapport
door de overheid hele stukken zijn weggesneden!!
Bomen en planten.
Opvallend is, dat langs stinkende autowegen de bomen het vaak heel goed doen, maar in
bepaalde bergstreken, waar in de wijde omtrek geen industrie is, veel bomen het loodje
leggen. Vaak blijkt dan, dat er veel radio of TV zenders, of gsm zenders staan te zenden. Veel
duitse boswachters maken deze observatie. De *zure regen* is dus een fabeltje.
Prof Balmori heeft een heel verhaal op www.hese-project.org/New.html bij de 50.
Kw 2003. Verschillende soorten elektromagnetische straling komen daar aan bod, welke hun
invloed op bomen en planten hebben.
De aarde.
Ook de aarde zelf kan voor stoorzones zorgen in de vorm van aardstralen, scheuren, wateraders,
etc.
De negatieve werking ervan wordt nog eens versterkt door elektrosmog.
Speciaal hoogfrequente elektromagnetische velden ?etsen graag mee op andere golven, zij het
radio, tv en andere golven.
Met dat alles worden we aan een cocktail blootgesteld. Deze cocktail is onzichtbaar.
Speciaal mensen, die reeds een voorgeschiedenis hebben, zoals een minder goede operatie,
verkeerde medicijnen, zware metalen vergiftiging, etc. zijn bevattelijk voor milieuziektes.
Het begint met ??n ervan en vindt langzaam uitbreiding naar de andere soorten.
De ene soort werkt als een katalysator voor de andere.
Elektrosensibiliteit.
De inwerking gaat heel langzaam, maar de verschijnselen kunnen ineens plotsklaps optreden.
In eerste instantie is men gevoelig voor alle hoogfrequente straling, en bij hoge
hoeveelheden. Zonder tegenmaatregelen wordt men vervolgens gevoelig voor alle laagfrequente
straling van elektrische apparaten tot TL lichtbalken toe.
Tenslotte wordt men ook gevoelig voor lage hoeveelheden hoogfrequente straling.
Men kan dan Tinnitus krijgen, of Multiple Chemical Sensitivity, of gevoelig voor hoge geluiden,
of voor hele lage geluiden.
Een elektrosensibele kan direkt, maar ook pas veel later reageren, soms wel pas een dag later.
Bij het wegvallen van de storingsbron kan het ook even duren eer de reaktie weg ebt, maar
kan in bepaalde gevallen ook wel een week aanhouden.
jan /
feb 2004
8 Wanneer het lichaam denkt dat het donker is (nacht) maakt het Melatonine aan. Hoogfrequente
elektromagnetische straling, zoals van GSM zendmasten, ervaart het lichaam als licht.
Vele studies hebben uitgewezen, dat daardoor het lichaam te weinig Melatonine aanmaakt en
er allerlei vervelende complicaties kunnen optreden.
In het ?International Journal of Radiation Biology? is in November 2002 een studie van
de universiteit van Colorado verschenen, waarin men stelt, dat tevens blootstelling aan
laagfrequente straling (van 50/60 Hz) dit effekt nog wordt versterkt.
Men heeft in de USA gekonstateerd, dat bv vrouwen met borstkanker een te lage melatoninespiegel
hadden.
Ook heeft iemand onderzoek gepleegd naar zelfmoordgevallen; zij vertoonden een melatoninespiegel
van nul!
Als je slaapkamer elektrosmog-vrij is, kan het lichaam beter regenereren, en ben je in de dag
ook beter bestand tegen elektrosmog. Je weerstandsvermogen is dan groter. Vandaar dat bouwbiologen
aan slaapvertrekken hogere eisen stellen dan aan woon- werkplekken. (SBM2003)
Niet alleen hoogfrequente straling werkt negatief op het lichaam; ook laagfrequente velden
doen dat. Persoonlijk vind ik de magnetische wisselvelden of gelijkvelden storender dan de
elektrische wisselvelden. In feite kan een elektrosensibele heftig reageren op alles wat magnetisch
is. Ook op bv de BioStabil hanger! (4.500 nT)
Bij elektrosmog maken we onderscheid tussen verschillende soorten van velden.
Tussen 1 Hz en ca 1 MHz noemen we laagfrequent; vanaf 1 MHz tot ver in Ghz
noemen we hoogfrequent. Bij het laagfrequent zijn er aparte elektrische en magnetische
velden. ij moeten apart gemeten worden. Bij hoogfrequent zijn ze in elkaar verweven; bij
het meten van de ene komponet kan de andere berekend worden.
- Elektrische wisselvelden. Op alle elektrische leidingen waar spanning op staat.
- Magnetische wisselvelden. Wanneer op spanning staande leidingen ook stroom vloeit.
- Elektrische gelijkvelden. Statische elektrische velden op bv kunststoftapijt door wrijving.
- Magnetische gelijkvelden. Statisch veld door magnetische voorwerpen, of door aardmagnetisme.
- Elektromagnetische golven. Radar, radio, TV, magnetron, DECT telefoon, gsm telefoon,
GSM/UMTS zendmast, Digitenne, C2000, draadloze netwerken, etc.
Het gevaarlijkst zijn de hoogfrequente elektromagnetische velden, welke gepulst zijn, zoals
gebruikelijk bij de telefonie. De GSM is gepulst op 217 Hz, d.w.z., dat per sekonde 217 hele
scherpe steile pulsjes op ons afkomen.
DECT telefoons zijn gepulst op 100 Hz. Het C2000 is gepulst op 17.6 Hz, dat ligt vlak bij
de hersenfrequentie.
Het UMTS signaal, het CDMA, welke niet gepulst zou zijn, is toch wel degelijk gepulst, nl.
met 15.000 Hz. Dat ligt tussen de Royal Rife (0,5 tot 1.000 Hz) en de Hulda Clark bioresonantie
frequenties (30.000 Hz tot 900.000 Hz) in.
Resonantiefrequenties van prostaat: 1.79 GHz, van de lever: 1.85 GHz, van de gal 1.87 GHz,
van het hart 1.918 GHz, van de nieren 1.98 GHz. Daar zit men met de DECT telefoon frequenties
dus mooi tussen te rommelen.
Volgende aandoeningen zijn de laatste jaren direkt in verband gebracht met DECT telefoons
en GSM zenders:
- leer, koncentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (bv hyperactiviteit)
- bloeddrukafwijkingen, die met medicamenten steeds moeilijker te be?nvloeden zijn
- hartritmestoornissen
- hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen
- hersendegeneratieve aandoeningen (bv Morbus Alzheimer) en epilepsie
jan /
feb 2004
9 - kanker zoals leukemie en hersentumoren
Bovendien een steeds talrijker optreden van verschillende, vaak bij pati?nten ten onrechte als
psychosomatische storing gediagnosticeerd als:
- hoofdpijn en migraine
- chronische vermoeidheid
- innerlijke onrust
- slapeloosheid en moeheid overdag
- oorsuizingen
- gevoeligheid voor infecties
- zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn om slechts een
paar symptomen te noemen.
Voorts:
- maag- en darmklachten; urinewegen
- vergeetachtigheid
- het warm hebben en zweten, enkel rond het hoofd, als een soort *opvliegers*.
De eerste kenbare symptomen van elektrosensibiliteit zijn: algehele vermoeidheid en slapeloosheid,
druk op de borst en *boeren*, als gevolg van druk op de maag, buikpijn, droge
mond, vervolgens stekende hoofdpijn. Deze symptomen verergeren wanneer een gsm zendmast
genaderd wordt, en worden minder naargelang men er zich van verwijdert.
Het gebruik van mobiele telefoons is volgens www.Gigaherz.ch als volgt onderverdeeld:
- Noodgevallen, die een mobieltje zouden rechtvaardigen, liggen bij slechts ca. 1% van alle
verbindingen.
- Slechts ca. 10 % wordt een mobieltje door het bedrijfsleven gebruikt.
- Ca. 30 % dient voor het blabla van volwassenen.
- Doch 60% dient als speelgoed voor kinderen en tieners.
De zweedse onderzoeker Salford, die ratten 2 uur bestraalde met een GSM 900 MHz, met
een SAR van 0,002 (dat is dus v?r onder de max. 0,08! van een GSM zendmast ) en konstateerde
dat de bloed-hersen-barri?re geopend was, stelt dat onze veelbellende tieners van nu op
middelbare leeftijd zullen lijden aan Parkinson en Alzheimer.
MCS of multiple chemical sensitivity.
Hierbij reageert men heftig op allerlei chemische stoffen. Net als bij elektrosensibiliteit
kan men direkt of later reageren. Maar de reakties kunnen zeer heftig zijn. Aangezien
het zenuwstelsel direkt wordt aangevallen, kunnen de meest vreemd aandoende reakties optreden.
Het kan er op lijken, dat een MCS pati?nt *buiten zinnen* is, en goedbedoelend
wordt deze dan vaak naar een psychiater verwezen, hetgeen echter helemaal fout is. Een groot
manco is het ontbreken van begrip voor deze mensen, bij artsen en specialisten, maar ook bij
naaste familie en kennissen, maar speciaal de levenspartner.
Naast herkenbare stoffen als parfum, after-shave, wasmiddelen, detergenten, en andere reukstoffen,
zijn er ook een groot aantal reukloze chemische stoffen, die dergelijke reakties kunnen
teweegbrengen.
Ook bepaalde levensmiddelen, kleding, houtconserveringsmiddelen, cosmetica, meubels, tapijten,
verven en lakken, kunnen reakties teweegbrengen. Zelfs kraanwater kan een reaktie
teweegbrengen.
Het is niet als bij een *normale* allergie, waarbij men pukkeltjes of huiduitslag krijgt. Het
is een zeer krachtige afweer van het lichaam op zeer minimale hoeveelheden, vaak niet eens
meetbaar, die zich kunnen uiten op een levensbedreigende manier in neurologische storingen.
jan /
feb 2004
10 Iedere MCS patient reageert weer anders; er is geen vast stramien. Men zit propvol toxinen;
de lymfe, bindweefsel en uitscheidingsorganen zitten vol, en daardoor heeft het lichaam de
grootste moeite met alle lichaamsvreemde stoffen. Een MCS pati?nt kan niet meer normaal
funktioneren en kan vaak niet eens meer de eigen woning verlaten (als die al bewoonbaar
gemaakt kan worden). Er zijn ook velen, die zich nog moeilijk kunnen bewegen en vaak
bedlegerig zijn.
Konklusie.
Als een rode draad door mijn betoog loopt eigenlijk de alomtegenwoordige hoogfrequente
elektromagnetische velden van draadloze huistelefoons volgens het DECT/GAP principe,
GSM en UMTS zendmasten, Wi-Fi of Wlan, TETRA of C2000 mobielsysteem voor
hulpdiensten, en Digitenne.
Persoonlijk beschouw ik de DECT telefoon als meest gevaarlijke; niet alleen in eigen huis,
maar ook bij de buren. Zij hebben een bereik van 300 meter en gaan dwars door beton heen.
Op de tweede plaats de GSM, UMTS en C2000 zendmasten, en op de derde plaats de draadloze
computerverbindingen.
Naar mijn mening is bij milieuziektes, en ook andere ziektes zoals bv kanker, een afscherming
tegen hoogfrequente straling noodzakelijk. Niet alleen als voorzorgsmaatregel, of om enkel
tegen elektrosmog te beschermen, maar ook om de invloed op andere ziektes te beperken en
in ieder geval om erger te voorkomen, en eventuele therapie?n een kans van slagen te geven.
Gebleken is ook dat b.v. homeopatische middelen onder invloed van hoogfrequente straling
veel minder werkzaam zijn.
Bij laagfrequente velden kan men door uitschakelen, of afstand te vergrootten de invloed
verminderen.
Hoogfrequente straling gaat kilometers ver.
Met een juiste afscherming kan de katalyserende werking van de gepulste hoogfrequente
elektromagnetische velden behoorlijk afgeremd worden. Gelukkig zijn hiervoor verscheidene
goede afschermingsmaterialen, waarmee een woning afdoende afgeschermd kan worden. Uiteraard
dient dit in verhouding tot de soort, hoeveelheid en richting van de straling te worden
bepaald. Denk er om, dat een woning niet helemaal *ingepakt* mag worden. De kosmische
straling moet er ook nog in kunnen. Een Schumann frequency generator kan daarbij helpen.
Bij mijn bouwbiologische huisonderzoekingen wordt dat steeds zo bepaald, naast andere
storingsbronnen.
Dit allemaal volgens de *baubiologische Richtwerte f?r Schlafbereiche SBM2003*, ook te
downloaden vanaf members.rott.chello.nl/cclaessens/Pagina36.html
We zijn met z?n allen sterk bezig om het hele milieu op een niet direkt zichtbare manier om
zeep te helpen.
Mensen, dieren en planten gaan er aan onderdoor. Opvallend is, dat de politiek hier vrijwel
niets tegen onderneemt. Nog opvallender is, dat geen enkele milieubeweging bereid blijkt
hier een aktiviteit te willen ontplooien.
Kritische geluiden worden nauwelijks in de media kenbaar gemaakt.
De enige instanties waar getroffenen hun klachten kwijt kunnen zijn het Meldpunten Netwerk
Gezondheid en Milieu, en de Werkgroep Electro-Allergie.
En dat zijn allemaal bereidwillige vrijwilligers.
jan /
feb 2004
11 Een mogelijke verklaring.
Aangezien nog niemand een *werkingsmechanisme* heeft gevonden, althans naar voren
gebracht, wil ik mijn persoonlijke gedachten hieromtrent eens uiteenzetten, in de hoop,
dat anderen hier wat mee aankunnen. Het kan zijn, dat ik volkomen fout zit, maar misschien
helpt het anderen om verder te zoeken.
Rond 1930 had een zekere Royal Rife een microscoop gebouwd, waarmee men het kankervirus
in levende lijve kon aanschouwen. Door er bepaalde frequenties op los te laten kon men
aanschouwelijk zien, dat het virus erdoor gedood werd (daar zijn nog ?lmpjes van). Hij konstrueerde
zo een machine bestaande uit een frequentiegenerator en een met helium gevulde
lamp, een zg. phanatron lamp, waarmee men frequenties kon afstralen. Royal Rife heeft zo
proefondervindelijk een hele reeks frequenties uitgezocht, waarmee een groot aantal ziektes
of aandoeningen kunnen worden aangepakt. Kanker genas hij op drie tot vier maanden.
Cellen in ons lichaam reageren op deze frequenties, en wanneer kapotte cellen hun eigen frequentie
daartussen herkennen, gaan ze trillen, meetrillen, en resoneren. Door het resoneren
regenereren deze cellen, en kan genezing plaatsvinden.
Dit is in het kort wat we bioresonantie noemen.
De machine volgens Rife wordt door meerdere bedrijven nagebouwd. De bekendste is
die van Rife/Bare.
Het is een verzameling van kastjes, met daarop aangesloten een vertikale met helium gevulde
lamp, die de gewenste frequenties uitzendt, en het lichaam absorbeert deze frequenties.
Er zijn nu ook machines, zg. *pad* machines. Zij bestaan uit een programmeerbare frequentiegenerator
met daaraan hand- en voet elektroden. Deze zorgen ervoor, dat het lichaam
via direkt kontakt de gewenste frequenties opneemt. B.v. de MORI. Deze genereert de
Rife frequenties van 0,5 tot 1.000 Hz, evenals die van Hulda Clark, welke gaan van 30.000
Hz tot 900.000 Hz.
Daarnaast is er nog de *poor man?s Rife*. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de computer.
Met een software-matige frequentiegenerator kunnen de gewenste frequenties via
de geluidskaart aan handelektroden afgegeven worden.
Ook is het mogelijk, deze frequenties als een geluidsbestand af te spelen.
Een volgende stap is, om de frequenties om te zetten naar WAV. bestanden, en deze op een
audio-CD te branden, waarna men thuis deze frequenties via de geluidsinstallatie tot zich
kan nemen.
Een opmerkelijk voorval moet ik hier vermelden. Zo heb ik eens een audio-CD gemaakt
voor iemand in Duitsland, die erg elektrosensibel is. Ik heb hem die toegestuurd en via e-mail
gevraagd wat zijn bevindingen waren.
*Prima* antwoordde hij me. Op mijn vraag of hij de CD ook iedere dag draaide duurde het
even voor ik antwoord ontving. Door zijn elektrosensibiliteit had hij geen CD speler meer.
Hij droeg mijn CD in een tasje op zijn lichaam en voelde zich er beter mee. Zijn elektroacupunkturist
heeft ook vastgesteld, dat er met en zonder CD een groot verschil is. Vraag me
niet hoe dat komt. Maar het werkt in ieder geval.
Frequenties kunnen we aldus via licht, kontakt, geluid en (?) tot ons nemen.
jan /
feb 2004
12 Met een amerikaans systeem kan men rond het lichaam op speci?eke 40 punten frequenties
meten, en deze op de computer met een daartoe ge?igend programma als 40 aura?s
in 15 kleuren laten omzetten, printen en een uitgebreide uitleg over het gekonstateerde doen
verschaffen. Vlak bij het lichaam bevinden zich de aura?s met betrekking tot de gezondheid,
wat verder er vandaan (ca 30 cm) de aura?s met betrekking tot de psyche.
Ik ken mensen, die aura?s kunnen zien. Ik ken ook mensen, die aura?s kunnen voelen.
Tussen sommige mensen *klikt* het, en bij anderen vanaf het eerste moment al helemaal niet.
Toch zijn die mensen afzonderlijk niet slecht van inborst en best aardig. Iets in hun aura?s wil
blijkbaar niet.
Als we nog iets verder gaan, naar het paranormale gebied, is mij gebleken, dat entiteiten of
*geesten* ook in een lichaam kunnen kruipen, en daar bijvoorbeeld bepaalde symptomen,
zoals sommige van elektrosensibiliteit, kunnen veroorzaken. Typisch is, dat na een *verwijdering*
van deze entiteiten, onmiddellijk de symptomen ook verdwenen zijn.
Er zijn mensen, die dingen *weten*. Feitelijk kunnen zij deze dingen niet weten, maar ze
doen het toch. Ook krijgen bepaalde mensen in hun dromen bepaalde zaken *geopenbaard*.
Tesla, Bergstresser en anderen zijn daar voorbeelden van. Het boek *The Field* van Lynne
McTaggart beschrijft dat goed.
Ik kan mij voorstellen, dat alle stoffen bestaan uit energie met frequenties, welke zich in een
bijbehorende aura bevinden.
Aangenomen wordt, dat mensen, die elektrosensibel zijn of lijden aan MCS, op een hoger
energetisch niveau leven. Zij hebben *langere* antennes, en vangen daardoor veel meer op
dan normale mensen.
Ik denk, dat zij daarom eerder bepaalde frequenties oppakken, die dan met hun eigen aura in
kontakt komen en een elektrische reaktie in het lichaam teweegbrengen.
De meeste processen in ons lichaam zijn niet van chemische, doch van elektrische aard.
Het lijkt mij daarom niet onwaarschijnlijk, dat iemand met MCS al kan reageren, nog voordat
de stof direkt kontakt met het lichaam heeft gemaakt.
Op een of andere manier kunnen frequenties er voor zorgen dat bepaalde *vortexen* in of
rond ons lichaam van draairichting veranderen. Het lichaam reageert daarop.
Hierop voortbordurende, zou men moeten uitvinden, op welke frequenties iemand met
MCS reageert.
En dan zou er uitgezocht moeten worden welke frequenties bij welke stoffen horen.
Het zou goed mogelijk kunnen zijn, dat bepaalde verschillende stoffen toch eenzelfde frequentie
hebben.
De zwitserse F-Scan is een Bioresonantie apparaat, waarmee Rife en Clark frequenties gegenereerd
kunnen worden. Bijzonder is, dat daarbij een DIRP module behoort; daarmee worden
heel erg snel een bepaald gamma aan frequenties via de vinger aan het lichaam gegeven.
De DIRP geeft dan aan op welke frequenties het lichaam heeft gereageerd, en kan dan deze
frequenties vervolgens als programma via de F-Scan toedienen.
Natuurlijk is de F-Scan enkel bedoeld om de benodigde bioresoantie frequenties uit te vinden.
Ik heb het enkel als voorbeeld voor een analyse aangehaald.
De Oostenrijkse bouwbioloog Wulf-Dietrich Rose maakt gebruik van een frequentiegenerator
met een handelektrode om uit te vinden voor welke frequenties elektrosensibele mensen
gevoelig zijn.
Er is dus nog heel veel te onderzoeken.
jan /
feb 2004
13 Vraagtekens bij een onderzoek
Achter die deur gebeurde het allemaal. Dat is de deur van de *anechoic* ruimte van het TNO
fysisch en elektronisch laboratorium te Scheveningen, welke stralingsvrij is gemaakt.
De wanden zouden allerlei elektromagnetische velden absorberen en geen re? ektie mogen
afgeven.
In deze ruimte werden *elektrosensibelen* alsook een *gezonde* kontrolegroep *bestraald*.
De resultaten staan beschreven in het TNO rapport FEL-03-C148.
De URL van het TNO Rapport luidt:
www.ez.nl/beleid/home_ond/gsm/docs/TNO-FEL_REPORT_03148_De? nitief.pdf
Bovengenoemd onderzoek met de naam COFAM (Cognitive Functions And Mobiles) is
uitgevoerd door TNO in opdracht van de ministeries van Economische Zaken, Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieu en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.
Het is mij niet bekend wat zich daar allemaal heeft afgespeeld en hoe men heeft gehandeld.
Daarom kan ik enkel afgaan op hetgeen er in het rapport vermeld staat. Net zoals de rest
van de wereld.
Op de volgende pagina staat een overzicht van hoe het een en ander geplaatst is evenals een
lijst met de gebruikte apparatuur. De afbeeldingen zijn uit het TNO rapport.
Mijn vraagtekens hebben enkel betrekking op de meettechnische uitvoering van de proeven,
zoals die in het voornoemd rapport vermeld staan.
jan /
feb 2004
14
Afbeelding uit TNO-rapport: overzicht plaatsing elementen
Afbeelding uit TNO-rapport: overzicht van gebruikte apparatuur.
jan /
feb 2004
15
Foto uit het TNO-rapport met daarop de twee zendantennes; een gekombineerde
voor GSM 900 en 1800 MHz, en de andere is voor het UMTS 2150 MHz.
Merk op hoe dicht de meetsonde op de beide antennes geplaatst is.
jan /
feb 2004
16 Het zou best kunnen zijn, dat alles prima geregeld was, dat alles juist gemeten en andere
aanvullende meetapparatuur gebruikt was, maar dat blijkt niet uit het rapport.
Daarom plaats ik een aantal vraagtekens bij het TNO-rapport, zoals gepubliceerd.
1. Ik vind het vreemd, dat men niet vlakbij de persoon gemeten heeft aan hoeveel
straling, ?W/m?, deze is blootgesteld geweest. Dat zou veel zuiverder zijn.
Het zou best kunnen zijn, dat men met een spektrumanalyser en een bijbehorende sonde eerst
de hoeveelheid straling heeft gemeten; de vermogensdichtheid in ?W/m?. Maar dat blijkt niet
uit het rapport. De meetsonde hangt vlak voor de antennes, schattenderwijs zo'n 20 cm er
vanaf; de proefpersoon zit dus 2,80 meter verder. Er is niet bij de persoon gemeten; men heeft
enkel een extrapolatie toegepast voor de afstand. In dit geval mag dat niet.
2. Laagfrequente wisselvelden noemen we alles tussen 1 Hz en ca 1 MHz. Hier zijn
het elektrische- en het magnetische wisselveld nog apart, en moeten ieder apart gemeten
worden.
Vanaf 1 MHz tot in het GigaHz gebied noemen we hoogfrequent. Het elektrische wisselveld
en het magnetische wisselveld zijn hier met elkaar vervlochten. Door het meten van het ene
veld, in het algemeen het elektrische, kan men de andere berekenen.
In het algemeen geldt, dat vlakbij antennes het elektrische wisselveld en het magnetische wisselveld
nog niet met elkaar vervlochten zijn, en zich daar nog in het dichtbij veld bevinden, en
ieder apart gemeten dienen te worden. Deze dienen vervolgens met elkaar vermenigvuldigd te
worden om de vermogensdichtheid te kunnen berekenen. Buiten het dichtbijveld, in het zg
verre veld, mag men wel enkel bv het elektrische veld meten, om daaruit de vermogensdichtheid
af te leiden. Binnen het dichtbij veld, mag dat niet. 1 V/m is niet 1 V/m. In het verreveld
komt 1 V/m overeen met 2652,52 ?W/m?. In het dichtbij veld zal, zonder rekening te houden
met het te meten magnetische veld in nT, het aantal ?W/m? veel minder bedragen.
Gesteld wordt, dat de grens tussen dichtbij veld en verre veld ligt bij 10 x de gol?engte, althans
voor *grote* antennes zoals hier toegepast. D.w.z voor GSM 900 is dat 3,20 m, voor GSM
1800 is dat 1,60 m en voor UMTS is dat 1,40 m.
Nergens in het rapport wordt er gewag gemaakt van een magnetische sonde, zodat men er
van mag uitgaan, dat enkel het elektrische wisselveld gemeten is, vlakbij de antenne en dat
men voor de proefpersoon 3 meter verder enkel deze waarde geextrapoleerd heeft. Dat mag
beslist niet. De proefpersoon bevindt zich ook nog binnen het dichtbijveld!
M.a.w. de vermogensdichtheid bij de proefpersoon, zal waarschijnlijk daarom in werkelijkheid
veel minder bedragen dan waarvan uitgegaan is.
3. De gebruikte elektrische meetsonde wordt aangeduid als Holaday HI-4433-GRE.
Op de website van Holaday staat dit type tussen een aantal andere vernoemd; de speci?-
katies luiden: meetbereik van 3 V/m tot 300 V/m.
In het rapport wordt beschreven, dat men uitging van 1 V/m en resp 0,71 V/m.
Hoe die meetsonde dat kan klaarspelen is mij een raadsel.
(Rommelen met de versterker en weer extrapoleren is niet juist)
Wanneer men bij de sonde toch op een of andere manier 1 V/m heeft kunnen meten, zal de
straling bij dermate lage dosis bij de 2,80 m verder bevindende persoon door verlies veel
minder bedragen, wellicht slecht 0,25 V/m. In dat geval komt het rapport in een geheel ander
daglicht te staan. Kijk, het zou best kunnen zijn, dat men de sonde heeft gebruikt om enkel
te kunnen vaststellen of de antennes ?berhaupt wel een signaal afgaven.
In dat geval is er dus tijdens de proeven helemaal niet gemeten aan hoeveel straling, de vermogensdichtheid,
de personen zijn blootgesteld geweest. En dat zou ik erg onzorgvuldig
vinden.
jan /
feb 2004
17 4. Men heeft het over een *UMTS-like* signaal. Met wat programmeerkunde kan een
UMTS signaal goed nagebootst worden.
Iedere UMTS-zender heeft een organisatiekanaal welke met een spektrumanalyser goed kan
worden vastgelegd. Dat is ongeveer 10% van het totale vermogen.
De overige UMTS-signalen zijn breedbandig. Telegramfrequentie - woordfrequentie - bitfrequentie,
kHz tot GHz. Het dragersignaal is echter steeds rond de 2.2GHz.
Men kan hier dus spreken van een vrij goed UMTS signaal.
Aan de andere kant is het verwarrend, dat men spreekt van een TDD signaal, welke echter in
de praktijk helemaal niet gebruikt wordt. Dat is een FDD signaal.
Uit het Rapport bleek ook, dat het UMTS signaal gepulst was met 15.000 Hz.
Wat echter niet met een signaalgenerator nagebootst kan worden is een GSM-signaal.
Dat is absoluut onstabiel en wisselt meermaals binnen een sekonde 1:100 en dat zonder vast
patroon. Of de tijdens het onderzoek gebruikte GSM signalen werkelijk met een zeer snel
veranderend onstabiel GSM net overeenkomen, of dat daar eenvoudig een mooie konstante
blokspanning gebruikt werd, maakt natuurlijk een reusachtig verschil uit voor de proefpersonen.
Beter was de proefpersoon werkelijk aan een echt basisstation bloot te stellen.
Waarom er slechts 4 van de 8 tijdssloten bezet waren vormt ook een vraagteken.
Daar hier niet van een echt GSM-signaal gesproken kan worden, kan de konklusie, dat
GSM onschadelijk zou zijn, niet uit dit onderzoek getrokken worden.
5. Het is wel loffelijk, dat men het heeft aangedurfd om de reakties op het UMTS
naar buiten te brengen. Aan de andere kant zullen de providers het prachtig vinden
als zij uitstel krijgen met de aanleg van UMTS, omdat er de eerste jaren niets te verdienen
valt. Het is voor hun een tegenvaller, dat minister Brinkhorst gesteld heeft dat UMTS
gewoon doorgang moet vinden. Het is de regering, die nu aanleg UMTS eist, niet de
providers.
WLAN volgens standaard IEEE 802.11b heeft een maximale dataoverdracht van 11 Mbit/s.
De nieuwere IEEE 802.11g laat snelheden van 54 Mbit/s toe. Daartegenover slaat UMTS
met maximaal 2 Mbit/s een slecht ?guur. Tijdens verplaatsen met UMTS, dus een bewegend
apparaat, zakt dat nog tot 380 kbits/s. Logisch dat KPN graag zou afhaken! Bovendien is
WLAN of Wi-Fi in aanleg als gebruik veel goedkoper en sneller.
6. De publieke opinie heeft nog helemaal niet begrepen, wat dit onderzoek in feite
heeft aangetoond. Tot nu toe werd er officieel van uitgegaan, dat het *warm* worden
een kritisch gegeven is, nl de zg. thermische effekten.
De a-thermische effekten, bewezen in honderden rapporten, werden steeds naar de achtergrond
verwezen. *Er zijn geen lange-termijn gegevens* werd steeds gesteld.
Bedoeld worden dan gegevens over lage doseringen over langere termijn (bv 10 jaar).
Dit TNOrapport heeft aangetoond, dat er effekten zijn opgetreden, bij lage doseringen over
zeer korte termijn (45 minuten), bij elektrosensibelen als de gezonde kontrolegroep.
(1 V/m is laag tov 50 of 80 V/m.)
Kun je nagaan, wat de effekten zullen zijn als UMTS 24 uur per dag staat te blazen!
Ik heb het met mijn vraagtekens dan nog niet eens gehad over bouwbiologische overwegingen,
zoals bv; is er gemeten op aardstralen (HF straling verhevigt de negative werking ervan), heeft
men Schumann frequentie gekompenseerd (in een anechoic room zijn die ook afgeschermd),
hoe hoog was het magnetische wisselveld van de verlichting, etc.? Allemaal met elektronische
meetapparatuur te meten.
PS. In mijn vraagstelling sta ik niet alleen. Anderen zien nog meer bezwaren.
Als ik dat op internet kan vinden, kunnen anderen dat beslist ook!
jan /
feb 2004
18
Eindredactie: Charles Claessens
Ontwerp en vormgeving: Charles Claessens
Redactie:
Charles Claessens cclaessens@chello.nl tel 010-4192000
Kopij voor het februari nummer insturen v??r 15 januari !
Copyright:
Het auteursrecht van de artikelen berust nadrukkelijk bij de auteurs. Overname van gehele
of gedeelten van artikelen is alleen toegestaan na nadrukkelijke toestemming van de auteur
en mits de bron, *het bitje* wordt vermeld.
Ingezonden kopij:
De redactie van *het bitje* is niet verantwoordelijk voor de auteursrechten of het copyright
van de ingezonden kopij. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt bij de inzender.
De redactie behoudt zich het recht voor om, in overleg, ingezonden kopij in te korten, in
meerdere a?everingen of in anderszins gewijzigde vorm te plaatsen.
*het bitje* zal de 1e van iedere maand te downloaden zijn van de webpagina:
members.rott.chello.nl/cclaessens
Voor die wijsneuzen, die willen weten waarmee het bitje tot stand is gekomen:
InDesign CS, Acrobat 6.0, Photoshop CS, Paint Shop Pro 8.04, XaraX 1.0,
Painter 8, KPT 5, S-Spline 2.2 en veel fantasie 1938 was toch wel een goed jaar.
Het is ook mogelijk het bitje bij verschijnen automatisch per e-mail
in uw postbak te ontvangen.
U dient dit dan wel via een e-mail kenbaar te maken aan:
cclaessens@chello.nl
Als u het met bepaalde artikelen niet eens bent, mag u uw mening best aan de redaktie
mededelen. Dan hebben we meteen weer kopij voor het volgende nummer!Check out the many other interesting articles on my websitePlease note: The information on this website is not a recommendation for treatment. Anyone reading it should consult his/her physician before considering treatment. The author and publisher can't be held responsible for anything. Use on your own risk.